โครงสร้างหลักสูตร

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข)
กลุ่มวิชาเอกการจัดการ

***************************

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 40 หน่วยกิต


  

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) (6)
  2. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1
  3. หมวดวิชาบังคับแกน 24
  4. หมวดวิชาเลือก 12
  5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
       - ค้นคว้าอิสระ 3
       - การสอบประมวลความรู้ *
  รวมหน่วยกิต 40

*   เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ต้องสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) ข้อเขียน และปากเปล่า


กระบวนวิชาที่ต้องเรียนสำหรับหลักสูตร แผน ข (ส่วนกลาง)

     หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) จำนวน 2 วิชา
         BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
         BUS 6001 การบัญชีการเงิน
     หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 หน่วยกิต
         RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา
         (เรียน เสาร์ – อาทิตย์ 1 สัปดาห์)
     หมวดวิชาแกนบังคับ จำนวน 24 หน่วยกิต (8 วิชา)
         BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ
         BUS 6012 การจัดการการเงิน BUS 6013 การจัดการการตลาด
         BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน
         BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์
     หมวดวิชาเลือก แผน ข ศึกษา จำนวน 12 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเอกการจัดการ
         BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์
         BUS 7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ
         BUS 7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
         BUS 7106 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ
     หมายเหตุ หมวดวิชาเลือก มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจเปิดวิชาอื่นแทนวิชาที่ระบุไว้ได้
     หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 3 หน่วยกิต
         BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ
     หมวดการสอบประมวลความรู้
         BUS 7097 สอบประมวลความรู้

หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วิชา BUS 7096 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต

วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแลวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษา หรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้จัดให้มีกิจกรรม เสริมหลักสูตรนอกจากการเรียนปกติ

หมวดสอบประมวลความรู้

วิชา BUS 7097 (ไม่มีหน่วยกิต)

หลังจากได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแล้วนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ข้อเขียนหรือปากเปล่า ตามระเบียบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัยการสอบประมวลความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามที่สาขาวิชากำหนด

หมายเหตุ : ผู้มีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้ตามคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. สอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตร
  2. มีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกจากการเรียนปกติ ดังนี้

  1. สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางธุรกิจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักธุรกิจมาเป็นวิทยากรพิเศษ
  2. ทัศนศึกษาและดูงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

*** หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะย้ายสาขา หลังจากได้ขึ้นทะเบียนไปแล้ว นักศึกษาจะต้องชำระค่าโอนย้ายสาขาเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Visionary Leaders Ramkhamhaeng University

โทร. 02-310-8900 , 081-6457865 Email : visionary_leaders@hotmail.co.th

official website : www.vl.ru.ac.th ©2018 All Rights Reserved.