แผนผังอาคารเรียน

แผนที่อาคารเรียน

อาคารสุโขทัย ชั้น 7

อาคารสุโขทัย ชั้น 6

อาคารสุโขทัย ชั้น 5

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Visionary Leaders Ramkhamhaeng University

โทร. 02-310-8900 , 081-6457865 Email : visionary_leaders@hotmail.co.th

official website : www.vl.ru.ac.th ©2018 All Rights Reserved.