ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
icon-download - แบบประเมินผลการสอบการค้นคว้าอิสระ (ค.3)
icon-download - แบบรายงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา (ว.9)
icon-download - แบบรับรองผลการตรวจสอบการคัดลอกงานนิพนธ์ (ว.11)
icon-download กระดาษเขียนรายงาน PL
icon-download กระดาษเขียนรายงาน VL
icon-download แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา สาขา การจัดการ
icon-download แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา สาขา การเงินและการธนาคาร
icon-download แบบคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา สาขา การตลาด
icon-download ใบคำร้องทั่วไป
icon-download ใบลาเรียน
   
icon-download แบบกำหนดวันและรายงานผลสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
icon-download แบบเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
icon-download แบบเสนอขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
icon-download แบบขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์
icon-download แบบส่งดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อรับการตรวจรูปแบบฯ
icon-download แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
icon-download อนุมัติขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาชั้นปริญญาโท  หลักสูตรแผน ก
icon-download แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์
icon-download แบบรายงานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
icon-download รายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์
icon-download แบบฟอร์มแสดงความจำนง เลือกทำแผนธุรกิจ
   
icon-download - การใช้ Microsoft Excel ในการคำนวณทางการเงิน
     - ตอนที่ 1 - ตอนที่ 2
     - ตอนที่ 3 - ตอนที่ 4
   
icon-download - คู่มือการใช้ Financial calculator
     - ตอนที่ 1 - ตอนที่ 2
     - ตอนที่ 3 - ตอนที่ 4

 

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Visionary Leaders Ramkhamhaeng University

โทร. 02-310-8900 , 081-6457865 Email : visionary_leaders@hotmail.co.th

official website : www.vl.ru.ac.th ©2018 All Rights Reserved.