คำอธิบายรายวิชา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

การจัดการ

คำอธิบายรายวิชา

1. หมวดวิชาปรับพื้น จำนวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (Techniques for Reading English Business Texts)
         : ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่านตำรา การตีความหมายในการอ่าน เอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์สื่อสารหลักความสัมพันธ์ ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนำมาสื่อความหมายทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจตลอดจนคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่าง ๆ
         : An application of communicative grammar, discourse analysis and functions of informational structures for planning and teaching appropriate reading techniques in order to guide students and give them practice in reading comprehensively various types of advanced business materials, publications, and textbooks.

BUS 6001 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )
         : ศึกษาถึงข้อสมมติฐานทางการบัญชี และความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การบันทึกรายการบัญชี การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำงบการเงิน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการแสดงรายการของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน หลักการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ศึกษาถึงการแสดงรายการของหนี้สินประเภทต่าง ๆ ตลอดจนส่วนของเจ้าของ และหลักการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลทางบัญชี และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
         : A study of basic accounting assumptions especially that relates to the interrelationship between assets, liabilities and owner's equities. The subject also includes the accounting processes from starting of analysis of business transactions, recording accounting entries, and making of the trial balance, to adjusting entries, and preparation of financial statement. The subject also includes the study of current and non-current assets, inventory valuation methods, calculation of cost of goods sold, calculation of the depreciation and amortization, and other liabilities and owner's equities' transactions. Finally, the subject emphasizes the holistic understanding of the accounting information for decision making.

2. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 วิชา (1 หน่วยกิต)

RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา (Knowledge and Morality for Graduate studies)
         : ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความซื้อสัตย์ต่อตนเองมีจิตสำนึกสาธารณะ มีสำนึกนำในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติให้ความเคารพต่อวิชาชีพวิชาการ ยึดหลักความถูกต้อง เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตลอดจนการมองโลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้หลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแสวงหาความรู้อย่างต่องเนื่อง
         : A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating knowledge and potentialities of living life with dignity, inculcating values of being truthful to oneself and public-mindedness towards society and the country, including abiding by academic and professional integrity, adhering to propriety and respecting others rights. An emphasis is also placed on the recognition of propriety intellectual property and the development of student positive outlooks on the world, human relations skills and abilities to work with others, based on good governance, self-reliance, sufficiency economy principles and lifelong learning

3. หมวดวิชาแกนบังคับ จำนวน 8 วิชา (24 หน่วยกิต)

BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
         : ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคและนำมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ
         : Macroeconomics and microeconomics theories are studied and applied to business situations in order to facilitate decision-making relevant to the domestic and international marketplaces.

BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management and Organizational Behavior)
         : ศึกษาถึงหลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางการจัดการ แนวทางการตัดสินใจ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการองค์การให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสร้างทีมการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการริเริ่มและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
         : The subject emphasizes various concepts that relates to management and organizational behavior. Those concepts include the management foundation and roles of management in organization, managing environment and decision making, strategic management and planning. The subject also studies about the corporation of the business, international business, ethics and social responsibilities, organizational environment, human resources management, leadership and motivation, and the creation of communicative team to achieve organizational efficiency and effectiveness. Finally, the processes of controlling and following up, including technology and innovation management, and change management will be investigated.

BUS 6012 การจัดการการเงิน  (Financial Management)
         : ศึกษากระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน แนวความคิดของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้นสามัญ การคำนวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการโดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
         : A study of the corporate financial decision-making process. Subject areas included are reviews of financial statements and ratio analysis, the concepts of risk and return, the time value of money, analysis and valuation of bonds and common stocks, measuring the cost of capital, capital budgeting decisions, capital structure, dividend policy, risk management, and mergers and acquisitions. The course also emphasizes the applications of information technology in all phases of the analysis and decision making.

BUS 6013 การจัดการการตลาด (Marketing Management)
         : ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด
         : Advanced study of the rationale for marketing decisions and the application of managerial functions to the analysis of marketing problems and opportunities; developing marketing strategies; planning marketing programs, selecting the appropriate marketing mix; and organizing, implementing, and controlling marketing efforts

BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (Accounting for Executives)
         : ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจตลอดจนการวางแผน และการควบคุม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูลทางบัญชีและการจัดทำรายงาน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและวิธีการทางบัญชีต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณกำไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการบูรณาการทางบัญชีและระบบสารสนเทศ
         : The course is designed to provide the business executives the fundamentals and skills of using accounting information for managerial decision making, planning and control. Topics include financial statement analysis, accounting information management and reporting, cost concepts and cost accounting methods, cost-volume-profit analysis, capital budgeting decision, responsibility accounting, and accounting for profit planning and control, through the use of integrated accounting and managerial information systems.

BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)
         : ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการดำเนินงานของธุรกิจใน อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ซึ่งเน้นการประยุกต์หลักการดำเนินงานและเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ การกำหนดกลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการการเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การจัดการโครงการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานการวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการให้บริการ การจัดงานให้กับทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการซ่อมบำรุง
         : A study and analysis of production and operations in manufacturing and services industries, emphasizing the applications of operations concepts and quantitative techniques for problems analysis and management decision supports through the management information system. The topics include production and operations strategies, locations analysis, plants layout, product and process design, selection of processes and technologies, project management, logistics and supply chain management and inventory control, quality management, services improvements, human resource in operations management, and maintenance management.

BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)
         : ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การสร้างสมมุติฐาน การกำหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัย
         : The course focuses on the conduct of research and the use of research findings for business decisions. Emphasis is placed on the logic and methods of problem identification, research designs, data collection methods, data analysis and interpretation. Students are required to design a research project, prepare a written proposal, collect and analyze data and write a research report.

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
         : ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผล ขอบเขตของวิชาครอบคลุมถึงการศึกษากรอบของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในบริบทที่มีความหมายหลากหลายและมีความร่วมสมัย การศึกษาในวิชานี้เน้นการใช้กรณีศึกษาทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ บทความวิจัยเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์และตำราเรียนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง
         : A study of theories, concepts, and practices of strategic management that includes the application frameworks in various contemporary settings. The subject emphasizes the real world case studies both domestic and international, strategic management research articles for integrated profound knowledge.

4. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 4 วิชา (12 หน่วยกิต)

วิชาเอกการจัดการ

BUS 7100 การจัดการทุนมนุษย์ (Managing Human Capital)
         : ศึกษาปรัชญา วิวัฒนาการ และหน้าที่ต่าง ๆ ของการบริหารทุนมนุษย์ในองค์การการวางแผนอัตรากำลัง จัดหาและคัดเลือกบุคลากร ฝึกอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ค่าตอบแทน ตลอดจนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองศึกษานโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
         : A study of philosophy, evolution and functions performed by human resource management professionals. Topics also include recruitment, job analysis, training and development, job evaluation, performance appraisals, collective bargaining and employee health and safety. The course also examines government policies affecting the labor markets and labor relations.

BUS 7101 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ (Management Of Organization Change and Development)
         : ศึกษาแนวคิดและวิธีการในการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยพัฒนาองค์การในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันที่ซับซ้อน รวมทั้งศึกษาการออกแบบองค์การ และเครื่องมือที่นำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์การที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม ภาวะผู้นำาและการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาองค์การ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้
         : This course examines various concepts and methods of managing change and facilitating organization development in today’s complex and turbulent environment. The design and implementation of organizational development interventions will be studied, along with their implications for social responsibility leadership, and organizational learning. Students will experience the practice of organizational development and managing change through an action research project.

BUS 7105 การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation Management)
         : ศึกษาตัวแบบจำลองและวิธีการจัดการความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนกระบวนการอันก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มพูนประสิทธิผลขององค์การ โดยใช้เทคนิคการจัดการที่เหมาะสม
         : A study of models and methods of creativity and creativity management through which the creative process can be encouraged and increased for enhanced organizational effectiveness using sound management techniques.

BUS 7106 ประเด็นสำคัญปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์การ (Current Issues and Case Study in Organization Management)
         : ศึกษาประเด็นสำคัญปัจจุบันและกรณีศึกษาทางการจัดการองค์ อ่านบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและประเด็นทางการจัดการองค์การ รวมทั้งทำการค้นคว้ารายบุคคล และการอภิปราย
         : A study of current issues and case study in the field of organization management. Selected readings in current periodicals and publications are chosen to deal with contemporary problems and issues in organization management. Independent reports, and discussion are utilized.

5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (3 หน่วยกิต)

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
         : วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแลวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
         : Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

6. หมวดการสอบประมวลความรู้

BUS 7097 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
         : การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวลความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามที่สาขาวิชากำหนด
         : Student is required to take a comprehensive examination after completing course works according to the curriculum.


การตลาด

1. หมวดวิชาปรับพื้น จำนวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (Techniques for Reading English Business Texts)
         : ศึกษาหลักการอ่านเพื่อความเข้าใจ เทคนิคการอ่านตำรา การตีความหมายในการอ่าน เอกสารเกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ทางไวยากรณ์สื่อสารหลักความสัมพันธ์ ทางด้านความหมายต่อเนื่องแบบต่าง ๆ ที่ผู้เขียนนำมาสื่อความหมายทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจตลอดจนคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยู่ในภาษาระดับต่าง ๆ
         : An application of communicative grammar, discourse analysis and functions of informational structures for planning and teaching appropriate reading techniques in order to guide students and give them practice in reading comprehensively various types of advanced business materials, publications, and textbooks.

BUS 6001 การบัญชีการเงิน (Financial Accounting )
         : ศึกษาถึงข้อสมมติฐานทางการบัญชี และความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การบันทึกรายการบัญชี การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการบัญชี การจัดทำงบการเงิน นอกจากนี้ยังศึกษาถึงการแสดงรายการของสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน หลักการตีราคาสินค้าคงเหลือ การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ขาย การคำนวณค่าเสื่อมราคา การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ศึกษาถึงการแสดงรายการของหนี้สินประเภทต่าง ๆ ตลอดจนส่วนของเจ้าของ และหลักการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลข้อมูลทางบัญชี และวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
         : A study of basic accounting assumptions especially that relates to the interrelationship between assets, liabilities and owner's equities. The subject also includes the accounting processes from starting of analysis of business transactions, recording accounting entries, and making of the trial balance, to adjusting entries, and preparation of financial statement. The subject also includes the study of current and non-current assets, inventory valuation methods, calculation of cost of goods sold, calculation of the depreciation and amortization, and other liabilities and owner's equities' transactions. Finally, the subject emphasizes the holistic understanding of the accounting information for decision making.

2. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 วิชา (1 หน่วยกิต)

RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา (Knowledge and Morality for Graduate studies)
         : ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความรู้ และศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความซื้อสัตย์ต่อตนเองงมีจิตสำนึกสาธารณะ มีสำนึกนำในการดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติให้ความเคารพต่อวิชาชีพวิชาการ ยึดหลักความถุกต้อง เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตลอดจนการมองโลกในแง่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้หลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแสวงหาความรู้อย่างต่องเนื่อง
         : A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating knowledge and potentialities of living life with dignity, inculcating values of being truthful to oneself and public-mindedness towards society and the country, including abiding by academic and professional integrity, adhering to propriety and respecting others rights. An emphasis is also placed on the recognition of propriety intellectual property and the development of student positive outlooks on the world, human relations skills and abilities to work with others, based on good governance, self-reliance, sufficiency economy principles and lifelong learning

3.หมวดวิชาแกนบังคับ จำนวน 8 วิชา (24 หน่วยกิต)

BUS 6010 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
         : ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาคและน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับตลาดทั้งภายใน และต่างประเทศ
         : Macroeconomics and microeconomics theories are studied and applied to business situations in order to facilitate decision-making relevant to the domestic and international marketplaces.

BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management and Organizational Behavior)
         : ศึกษาถึงหลักการจัดการและพฤติกรรมองค์การ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานทางการจัดการ หน้าที่ทางการจัดการ ปัจจัยแวดล้อมทางการจัดการ แนวทางการตัดสินใจ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ การจัดการระหว่างประเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการองค์การให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาวะผู้นำ การจูงใจ การสร้างทีมการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการริเริ่มและการจัดการความเปลี่ยนแปลง
         : The subject emphasizes various concepts that relates to management and organizational behavior. Those concepts include the management foundation and roles of management in organization, managing environment and decision making, strategic management and planning. The subject also studies about the corporation of the business, international business, ethics and social responsibilities, organizational environment, human resources management, leadership and motivation, and the creation of communicative team to achieve organizational efficiency and effectiveness. Finally, the processes of controlling and following up, including technology and innovation management, and change management will be investigated.

BUS 6012 การจัดการการเงิน (Financial Management)
         : ศึกษากระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน้นการวิเคราะห์งบการเงิน แนวความคิดของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลค่าของเงินตามเวลา การประเมินมูลค่าพันธบัตรและหุ้นสามัญ การคำนวณหาต้นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผล การจัดการความเสี่ยง และการรวมกิจการโดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
         : A study of the corporate financial decision-making process. Subject areas included are reviews of financial statements and ratio analysis, the concepts of risk and return, the time value of money, analysis and valuation of bonds and common stocks, measuring the cost of capital, capital budgeting decisions, capital structure, dividend policy, risk management, and mergers and acquisitions. The course also emphasizes the applications of information technology in all phases of the analysis and decision making.

BUS 6013 การจัดการการตลาด (Marketing Management)
         : ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด หน้าที่ทางการตลาด การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด
         : Advanced study of the rationale for marketing decisions and the application of managerial functions to the analysis of marketing problems and opportunities; developing marketing strategies; planning marketing programs, selecting the appropriate marketing mix; and organizing, implementing, and controlling marketing efforts

BUS 6014 การบัญชีสำหรับผู้บริหาร (Accounting for Executives)
         : ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจตลอดจนการวางแผน และการควบคุม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การจัดการข้อมูลทางบัญชีและการจัดทำรายงาน แนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนและวิธีการทางบัญชีต้นทุนการวิเคราะห์ต้นทุน – ปริมาณกำไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการบูรณาการทางบัญชีและระบบสารสนเทศ
         : The course is designed to provide the business executives the fundamentals and skills of using accounting information for managerial decision making, planning and control. Topics include financial statement analysis, accounting information management and reporting, cost concepts and cost accounting methods, cost-volume-profit analysis, capital budgeting decision, responsibility accounting, and accounting for profit planning and control, through the use of integrated accounting and managerial information systems.

BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management)
         : ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตและการจัดการดำเนินงานของธุรกิจใน อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ซึ่งเน้นการประยุกต์หลักการดำเนินงานและเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการ การกำหนดกลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการการเลือกกระบวนการและเทคโนโลยี การจัดการโครงการโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานการวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุงการให้บริการ การจัดงานให้กับทรัพยากรมนุษย์ และการจัดการซ่อมบำรุง
         : A study and analysis of production and operations in manufacturing and services industries, emphasizing the applications of operations concepts and quantitative techniques for problems analysis and management decision supports through the management information system. The topics include production and operations strategies, locations analysis, plants layout, product and process design, selection of processes and technologies, project management, logistics and supply chain management and inventory control, quality management, services improvements, human resource in operations management, and maintenance management.

BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ (Business Research Methodology)
         : ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน้นความสำคัญที่เหตุผล และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย นับตั้งแต่การกำหนดปัญหา การสร้างสมมุติฐาน การกำหนดโครงร่างการวิจัย การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัย
         : The course focuses on the conduct of research and the use of research findings for business decisions. Emphasis is placed on the logic and methods of problem identification, research designs, data collection methods, data analysis and interpretation. Students are required to design a research project, prepare a written proposal, collect and analyze data and write a research report.

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
         : ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการควบคุมและประเมินผล ขอบเขตของวิชาครอบคลุมถึงการศึกษากรอบของการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในบริบทที่มีความหมายหลากหลายและมีความร่วมสมัย การศึกษาในวิชานี้เน้นการใช้กรณีศึกษาทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ บทความวิจัยเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์และตำราเรียนที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง
         : A study of theories, concepts, and practices of strategic management that includes the application frameworks in various contemporary settings. The subject emphasizes the real world case studies both domestic and international, strategic management research articles for integrated profound knowledge.

4. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 4 วิชา (12 หน่วยกิต)

วิชาเอกการตลาด

BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
         : ศึกษาถึงลักษณะตลาดผู้บริโภค พฤติกรรมและกระบวนการซื้อในตลาดผู้บริโภคและตลาด องค์การ ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผู้ซื้อ การประยุกต์ความรู้ด้าน พฤติกรรมผู้บริโภคในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม
         : To study the characteristics, behavior and buying process of buyer in consumer market and business market, factors that influence buyer behavior and decision-making. Application of consumer behavior knowledge to develop appropriate marketing strategies.

BUS 7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated Marketing Communications)
         : ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แบบจำลองการสื่อสาร การตลาด กลยุทธ์และการวางแผนการสื่อสารการตลาด การใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ ผสมผสานและการประเมินผลและการควบคุมการสื่อสารและการรณรงค์ทางการตลาด แนวโน้มและ พัฒนาการการสื่อสารการตลาด
         : This course deals with the concept ,principle of integrated marketing communications (IMC) , the marketing communication model, the marketing communication process, IMC strategies , the tools of IMC and media mix, IMC planning , evaluation and controlling of IMC and campaign effectiveness, trend and IMC development

BUS 7305 ประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาด (Seminar in Current Issues in Marketing)
         : การประยุกต์หลักการ ทฤษฎีการตลาด เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหา ในประเด็นสำคัญทาง การตลาด โดยใช้การบรรยาย และการอภิปราย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสัมมนา กรณีศึกษา การค้นคว้ารายบุคคล และกลุ่ม เพื่อให้เข้าใจในประเด็นปัญหาปัจจุบันทางการตลาดเพื่อเพิ่มพูน ทักษะในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญทางการตลาด
         : To study of recent theoretical and empirical works in the field of marketing to apply with analyzing current issues in marketing, selected readings in current periodicals and publications are chosen to deal with contemporary problems and issues in marketing. Independent research, reports, and discussion are utilized to enhancing the student’ solving problem skill.

BUS 7309 การตลาดทางตรงและการตลาดอิเล็คทรอนิคส์ (Direct and Electronics Marketing)
         : ศึกษาแนวคิด ความสำคัญ ประเภท รูปแบบ และกลยุทธ์การตลาดทางตรง ทั้งในตลาด ผู้บริโภคและตลาดธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดทางตรงสำหรับองค์การ การตลาดเชิงกิจกรรม แนวคิด และรูปแบบการตลาดอิเล็คทรอนิคส์ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การวางแผน และการจัดการ การตลาดอิเล็คทรอนิคส์
         : To study the important concept, type, categories and direct marketing strategies in both consumer and business market, strategic planning of direct marketing, event marketing, concept and electronics marketing method, information technology in electronics marketing planning and managing.

5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (3 หน่วยกิต)

BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
         : วิชานี้กำหนดให้นักศึกษาค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด้านทฤษฎีและ ทางปฏิบัติภายใต้การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแลวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจปัญหาและทำการวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน
         : Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized area of interest.

6. หมวดการสอบประมวลความรู้

BUS 7097 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
         : การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย การสอบประมวลความรู้อาจเป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือทั้งสองแบบตามที่สาขาวิชากำหนด
         : Student is required to take a comprehensive examination after completing course works according to the curriculum.

   

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Visionary Leaders Ramkhamhaeng University

โทร. 02-310-8900 , 081-6457865 Email : visionary_leaders@hotmail.co.th

official website : www.vl.ru.ac.th ©2018 All Rights Reserved.