ระบบการศึกษา

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ระบบการศึกษา

       โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตดำเนินการสอนแบบ Block Course โดยจัดให้นักศึกษาเข้าเรียนคราวละ 1 วิชาต่อเนื่องกัน ภาคการศึกษาละ 4 กระบวนวิชา ประมาณ 4 ภาคการศึกษาปกติ

 • หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 2 วิชา
 • หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 วิชา
 • หมวดวิชาแกนบังคับ จำนวน 8 วิชา
 • หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 4 วิชา
 • หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ จำนวน 1 วิชา

รวมทั้งหมด 15 วิชา

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องเข้าเรียนทุกครั้งยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องมีเวลาเข้าเรียนแต่ละกระบวนวิชาไม่ต่ำกว่า 80 % จึงจะมีสิทธิเข้าสอบ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่กำหนดไว้


 

วิธีการวัดผล

       มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการวัดผลสำหรับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้โดยจัดให้มีการสอบไล่ในแต่ละกระบวนวิชา หรือ อาจใช้วิธีการวัดผลโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมแทนการวัดผล และการประเมินผล ของแต่ละกระบวนวิชาใช้อักษรระดับคะแนนดังนี้

อักษรระดับคะแนน ค่าอักษรระดับคะแนน
A 4.00
A- 3.67
B+ 3.33
B 3.0
B- 2.67
C+ 2.33
C 2.00
D 1.00
F 0.00

ความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ มีดังนี้

สัญลักษณ์ ความหมาย
S ผลการศึกษาหรือการสอบเป็นที่พอใจ (satisfactory) ใช้สำหรับกระบวนวิชา ที่กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดระดับคะแนน
U ผลการศึกษาหรือการสอบไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) ใช้สำหรับ กระบวนวิชา ที่กำหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิด ระดับคะแนนการวัดผล
I ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)ใช้ในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบภายในเวลาที่ กำหนดไว้ หรือขาดสอบโดยมีเหตุผลสุดวิสัยบางประการ จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นอักษรระดับคะแนนภายในภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้น มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นอักษรระดับคะแนน F ทันที
AU ผู้ร่วมฟัง (auditor) ใช้สำหรับกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง
X ยังไม่ได้รับผล (no report) ใช้ในกรณีที่ยังไม่ทราบผลการเรียน
W การบอกเลิก (withdrawal)ใช้ในกรณีที่นักศึกษาขอบอกเลิกกระบวนวิชาที่ ลงทะเบียนไว้แล้ว ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีเวลาเรียนไม่ถึง 50% การเรียนไม่เป็นตามเงื่อนไขที่กำหนด

การคำนวณเกรดเฉลี่ย

 1. ถ้านักศึกษาสอบได้ผลการศึกษาอักษรระดับคะแนน D, F หรือได้ U ถือว่าต่ำกว่ามาตรฐาน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ำ
 2. นักศึกษาต้องได้อักษรระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C- หากต่ำกว่าต้องลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นใหม่
 3. การนับหน่วยกิตสะสมกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้อักษรระดับระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-, C+, C และ C- จึงจะนับหน่วยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสม นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เคยสอบได้อักษรระดับคะแนน B หรือสูงกว่า เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมอีกไม่ได้

       ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็นกระบวนวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสม เฉพาะกระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเท่านั้น

       มหาวิทยาลัยจะคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหน่วยกิต และอักษรระดับคะแนน ของกระบวนวิชาทั้งหมด ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน หากกระบวนวิชาใดลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 ครั้ง ให้นำมาคำนวณค่าเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง การคำนวณค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำเอาผลคูณของจำนวนหน่วยกิต กับค่าอักษรระดับคะแนนทุกกระบวนวิชามารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของจำนวนหน่วยกิตของกระบวนวิชาทั้งหมด ในการหารนี้ ให้มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษ

       การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่า ในสาขาวิชาเฉพาะ และวิชาเอกฯ ที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.0 โดยให้สอบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาซึ่งสอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้ 1 ครั้ง


การสำเร็จการศึกษา

       ในภาคการศึกษาสุดท้ายนี้ นักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ให้ยื่นคำร้องขอรับปริญญาตามหลักเกณฑ์ ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยมหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาบัตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อเมื่อ

 1. สอบวิชาปรับพื้นฐานได้สัญลักษณ์ " S "
 2. ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
 3. มีผลการศึกษาได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 4. นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสที่จะลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อแก้ตัวสำหรับวิชาที่ยังไม่ผ่านในขณะที่ยังผ่านไม่หมดในครั้งแรกได้สัญลักษณ์ I
 5. ไม่มีหนี้ค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกลงโทษวินัยนักศึกษา

   

   

โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Visionary Leaders Ramkhamhaeng University

โทร. 02-310-8900 , 081-6457865 Email : visionary_leaders@hotmail.co.th

official website : www.vl.ru.ac.th ©2018 All Rights Reserved.

VL Main Menu